Regulamin korzystania ze sklepu TERMA HEAT

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.terma24.pl, www.termaoutlet.pl, www.termaheat.pl (zwane dalej: Sklep internetowy) prowadzony jest przez Terma Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplach, Czaple 100, 80-298 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000069067, posiadającą NIP: 5831018844, REGON: 190558447, o kapitale zakładowym w wysokości 2 360 500 zł wpłaconym w całości.

2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

a) adres pocztowy: Czaple 100, 80-298 Gdańsk;

b) formularz kontaktowy online: ¾ w przypadku zamówień czy też zapytań produktowych: www.termaheat.pl/kontakt; ¾ w przypadku reklamacji: www.termaheat.pl/reclamation;

c) adres poczty elektronicznej:

¾ w przypadku zamówień: sklep@termagroup.pl;

¾ w przypadku reklamacji: serwis@termaheat.pl.

3. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania ich asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień́ na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień́ przez Klienta na produkty znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się̨ zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu.

§ 2 Rejestracja i Konto Klienta

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi:

a) Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień́ z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

b) Przeglądanie historii zamówień́;

c) Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić́ online formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło, a także zapoznać́ się̨ z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Terma Sp. z o.o., na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również̇ korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są̨ nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Terma Sp. z o.o. umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Po zarejestrowaniu się̨ w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się̨ przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą̨ ustawień́ konta Klienta.

6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opłaty.

7. Usuniecie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Terma Sp. z o.o. o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

8. Terma Sp. z o.o. jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także w przypadku podania (co najmniej dwukrotne) nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających doręczenia zamówienia oraz założenia konta sprzecznego z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, dobra osobiste czy też zasady współżycia społecznego.

9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

10.Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą̨ zostać́ zmienione po zalogowaniu się̨ na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

 

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów w Sklepie internetowym zawierają̨ podatek VAT i podawane są̨ w złotych, a dodatkowo na stronie www.terma24.pl wskazana jest cena bez VAT.

3. Ceny produktów wskazanych w Sklepie Internetowym zawierają̨ koszty dostawy. Zapis ten nie dotyczy dostawy poza granicami Polski, gdzie jej koszt jest ustalany indywidualnie i pokrywany w pełni przez Klienta.

4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta za wyjątkiem dostaw poza granicami Polski, gdzie koszt dostawy jest ustalany po złożeniu zamówienia zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Terma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

6. Terma Sp. z o.o. może przeprowadzać́ akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 

§ 4 Warunki składania i realizacji zamówień́

1. Klient może składać́ zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę̨.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować́ się̨ do Sklepu Internetowego;

b) wybrać́ produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać́ sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu), wpisać́ dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić́ dostawa produktu, a także podać́ numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

d) wpisać́ dane do faktury, jeśli są̨ inne niż̇ dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać́ wystawiona faktura VAT);

e) wybrać́ formę̨ płatności;

f) kliknąć́ przycisk „Zamawiam i płacę”;

3. Do skutecznego złożenia zamówienia Klient musi wyrazić zgodę̨ na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą̨ na adres e-mail wskazany w koncie Klienta.

4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłana wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Terma Sp. z o.o. o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem, a Terma Sp. z o.o. do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

5. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem, a Terma Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.

6. Terma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia;

b) ma więcej niż̇ cztery zmówienia oczekujące na odbiór.

7. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, nie później niż̇ w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Terma Sp. z o.o. zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Terma Sp. z o.o.

zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane, a Terma Sp. z o.o. jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być́ dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Terma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Terma Sp. z o.o. i firmę̨ doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe.

 

§ 5 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać́ zmian w zamówieniu aż̇ do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną̨ oznaczone jako skompletowane. Zmiany mogą̨ dotyczyć́ rezygnacji z całości bądź́ z części produktów składających się̨ na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź́ w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie.

2. Klient może dokonać́ zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu skompletowania produktów, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej.

 

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia),

2. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.

3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Terma Sp. z o.o. pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

 

§ 7 Realizacja zamówień

1. Terma Sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.

2. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 

§ 8 Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

1. Terma Sp. z o.o. jest zobowiązana do dostarczenia Klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają̨ ani nie ograniczają̨ uprawnień́ Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), dowód zakupu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Terma Sp. z o.o., Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Terma Sp. z o.o. (adres siedziby) z opisem reklamacji. Terma Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Terma Sp. z o.o., na życzenie Klienta, w uzasadnionych przypadkach oferuje odbiór rzeczy bezpośrednio od niego na swój koszt (Przedsiębiorcy). W celu uzgodnienia odbioru rzeczy Klient powinien skontaktować się z Terma Sp. z o.o. za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@termagroup.pl.

4. Samo zgłoszenie reklamacji może się odbyć za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej https://www.termaheat.pl/reclamation jak i za pośrednictwem e-maila na adres: serwis@termaheat.pl. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej winna ona zawierać oprócz danych określonych w ust. 2 niniejszej paragrafu, także zdjęcia powstałej wady, tabliczki znamionowej jak i szkód z nią związanych, w przypadku gdy one wystąpiły.

5. Terma Sp. z o.o. w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Terma Sp. z o.o. są objęte gwarancją.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z jej warunkami.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej.

3. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

4. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować́ Terma Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

5. Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jak i dostępnego na stronie internetowej: https://www.termaoutlet.pl/sites/default/files/wzor_odstapienia_od_umowy.pdf. Skorzystanie z przedmiotowych wzorów nie jest obowiązkowe.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Terma Sp. z o.o. zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność́ (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi). Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Terma Sp. z o.o., Terma Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Terma Sp. z o.o., niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia odsyłając produkt do siedziby Terma Sp. z o.o.

9. Terma Sp. z o.o., na życzenie Klienta, oferuje odbiór rzeczy bezpośrednio od niego na koszt Klienta. Koszt odbioru odliczany jest od kwoty określonej w ust. 7 niniejszego paragrafu. W celu uzgodnienia odbioru rzeczy Klient powinien skontaktować się z Terma Sp. z o.o. za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@termagroup.pl.

 

 

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. Terma Sp. z o.o. dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

d) nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu, Terma Sp. z o.o. zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Terma Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Terma Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Terma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Terma Sp. z o.o. należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Terma Sp. z o.o. numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Terma Sp. z o.o. takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

5. Terma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Terma Sp. z o.o. należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.

 

§ 12 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;

c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw., boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

e) promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżając koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 10 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 

§ 13 Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez Terma Sp. z o.o. z adresem siedziby: Czaple 100, 80-298 Gdańsk (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Terma Sp. z o.o., które wymagają podania danych osobowych. Terma Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@termagroup.pl.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

§ 14 Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Terma Sp. z o.o.:

a) pisemnie na adres siedziby Terma Sp. z o.o. (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

b) za pośrednictwem e-maila na adres: serwis@termaheat.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 8– reklamacje z tytułu rękojmi) lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Terma Sp. z o.o., między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

2. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Terma Sp. z o.o., rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Terma Sp. z o.o.

5. Terma Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Terma Sp. z o.o. nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego. Terma Sp. z o.o. dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego Terma Sp. z o.o..com było dokonywane w godzinach nocnych.

6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem, a Terma Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Terma Sp. z o.o. w ramach Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

9. Oferta Sklepu internetowego skierowana jest do

10.Językiem umów zawieranych z Terma Sp. z o.o. jest język polski.

11.Terma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

a) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;

d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

g) przeciwdziałanie nadużyciom;

h) poprawa obsługi Klientów;

i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12.Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym (w tym również do pobrania). O zmianie regulamin Terma Sp. z o.o. poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem).

13.Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

14.Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

15.Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej.